Hervormde Gemeente Wartengahe    Warten  Wergea  Warstiens
     
                                                 

ANBI-gegevens Diaconie van de Hervormde Gemeente Wartengahe behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland.


A. Algemene gegevens.

Naam ANBI:                                    Diaconie van de Hervormde Gemeente Wartengahe te Wergea
Telefoonnummer (facultatief):     n.v.t.
RSIN/Fiscaal nummer:                  824113287
Nummer Kamer van
Koophandel:                                   76381404
Website adres:                                www.wartengahe.nl
E-mail:                                              herv. gem. wartengahe@gmail.com
Adres:                                               Kerkbuurt 10
Postcode:                                         9005 PB
Plaats:                                               Wergea
Postadres:                                        n.v.t.
Postcode:                                         n.v.t.
Plaats:                                               n.v.t.

De Diaconie van de Hervormede Gemeente Wartengahe te Wergea is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “. (ordinantie 1 artikel 1 lid 1 kerkorde).

De gemeente vervult haar diaconale roeping in de kerk en in de wereld door in de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid te delen wat haar aan gaven geschonken is, te helpen waar geen helper is en te getuigen van de gerechtigheid van God waar onrecht geschiedt. (Kerkorde artikel X lid 3).

De Diaconie van deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 2 van de kerkorde.

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiŽn, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk.
Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.
De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten, diaconieŽn en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de diaconie van de Diaconie van de Hervormde Gemeente Wartengahe te Wergea.
 
B. Samenstelling bestuur.

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 7 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.

Het College van diakenen telt 3 leden en is verantwoordelijk voor het beheer van de financiŽle middelen en eigendommen van de diaconie. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Het college bestaat uit tenminste drie leden. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art 3).

B. Doelstelling/visie.

Wie zijn we en waar staan we voor?

De gemeente Wartengahe een kleine, levendige gemeente bestaande uit de drie dorpen Warten, Wergea en Warstiens en verbonden aan de Protestantse Kerk in Nederland. De drie W’s van de verschillende dorpen zijn verwerkt in het logo.
Er is een open sfeer en een grote betrokkenheid..
Verbondenheid en dienstbaarheid zijn belangrijke aspecten in onze gemeente.
Er is een verbond met God en wij zijn als mens juist daarom verbonden met anderen, geloofsgenoten, maar ook medebewoners uit onze dorpen. Waar mogelijk participeren we als kerk in activiteiten in onze dorpen. We willen een gemeente zijn die naar buiten is gericht met open oor en oog voor wat er in de samenleving speelt. Tijdens de dienst is er aandacht voor de actualiteit, dit past bij ons.
Bij bijzondere diensten is het kerkkoor vaak van de partij en werkt mee aan de dienst. En ook zijn er geregeld gezinsdiensten met medewerking van een kinderkoor.
Bijzonder is ieder jaar de herdenkingsdienst waarbij de nabestaanden van alle dorpsgenoten die in het voorgaande jaar zijn overleden worden uitgenodigd.
Ook zijn er diensten met de andere kerken uit onze dorpen, veelal op initiatief van de plaatselijke Raad van Kerken.

De gemeente van Christus is er om te dienen, om gastvrij te zijn, ook dit proberen we als gemeente Wartengahe uit te dragen. Zo vinden er veel activiteiten plaats in ons kerkgebouw De Frissel, schrijfgroep Amnesty International en ook de beide koren en de Raad van Kerken hebben onze kerk als thuisbasis.
 
D. Beleidsplan.

Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via de link:
beleidsplan Protestantse Kerk in Nederland

Op de website www.wartengahe.nl vindt u het beleidsplan 2019-2023 van onze gemeente.


E. Beloningsbeleid.

Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.


F. Verslag Activiteiten.

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doen zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiŽle slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan.

G. Voorgenomen bestedingen.

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk diaconaal werk vertoont een grote mate van continuÔteit:
In de kolom begroting in het overzicht onder H is dit cijfermatig in beeld gebracht.

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting.

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen van de diaconie in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.
De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.
 
Begroting Diaconie 2023Toelichting

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar gevraagd om hun bijdrage voor het diaconale werk van de diaconie van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.
Soms bezit een diaconie ook (enig) vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de diaconie nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de diaconie.
De ontvangen inkomsten van de diaconie worden besteed aan diaconaal werk, zowel plaatselijk, landelijk als wel wereldwijd in de vorm van ondersteuning van activiteiten en doorbetaling van voor specifieke projecten gehouden inzamelingen.
Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan de kosten van de eigen organisatie en bijdragen voor het in stand houden van het landelijke diaconale werk van de kerk.
Onder lasten beheer en administratie zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de diaconale bezittingen.
Klik op onderstaande linken voor de documenten.


► Beleidsplan Hervormde Gemeente Wartengahe 2019-2023

Toelichting Diaconie.


Jaarrekening Diaconie Wartengahe 2022
Jaarrekening Diaconie Wartengahe 2021
Jaarrekening Diaconie Wartengahe 2020
Jaarrekening Diaconie Wartengahe 2019
Jaarrekening Diaconie Wartengahe 2018
Jaarrekening Diaconie Wartengahe 2017
Jaarrekening Diaconie Wartengahe 2016Begroting Diaconie Wartengahe 2023
► Begroting Diaconie Wartengahe 2022
► Begroting Diaconie Wartengahe 2021
► Begroting Diaconie Wartengahe 2020
Begroting Diaconie Wartengahe 2019
Begroting Diaconie Wartengahe 2018Geschiedenis
Wartengahe
Warten
Wergea
Warstiens

Kerkgebouwen
Warten
Wergea
Wergea Frissel
Warstiens

Archief
overige info

Hervormde Gemeente Wartengahe    Warten    Wergea    Warstiens