Hervormde Gemeente Wartengahe    Warten  Wergea  Warstiens
     
                                                
Organisatie en Contacten   
              
Wartengahe is de Hervormde Gemeente van de dorpen Wergea, Warten en Warstiens.
De gemeente beheert 3 kerken (in Warten, Warstiens en Wergea). Op deze site vindt u een overzicht met daarin namen en adressen van contactpersonen in de gemeente.


Heeft u behoefte aan een persoonlijk gesprek, met predikant of kerkenraadslid: meld u het alstublieft! Ook per e-mail mag u reageren. En heeft u vragen over doop, belijdenis, huwelijk: u kunt altijd terecht bij de scriba of bij uw predikant!

Voorganger:
Ds. Alice Buizer-Tchiengang
De Welle 48,
8939 AT Leeuwarden.
Tel. 058-2159100
Fax. 058-2990529
E-mail: alicebuizer@gmail.com

Ouderling/contactpersoon voor het pastoraal werk:
Janneke de Ruiter-Donkersloot
Palmastrjitte 6,
9005 MJ Wergea.
Tel. 058-8435549
E-mail: pw@deruiteragro.com

Ouderling/preekvoorziening:
Fokje Hoekstra-Oosting
Hoofdstraat 66,

9003 LL Warten.
Tel. 058-2552271
E-mail: fokjehoekstra66@gmail.com

Ouderling:

Aletta Vries
Meagere Weide 10
9003 MG Warten
Tel. 06-48834122
E-mail: vries.aletta@gmail.com

Diaken :
Harma Landheer
Stukleane 6,
9003 XR Warten.
Tel. 058-2551746
E-mail: ghlandheer@hotmail.com


Diaken :
Leentje Kalsbeek-vd Woude
De Terp 30
9005 NP Wergea
Tel. 058-2551218
E-mail: kalsbeekleentje@gmail.com

Diaken :
Grietje van der Velde-Bilstra
De Mieden 36
9003 MS Warten
Tel. 06-12289552
E-mail: pietengrietjevandervelde@gmail.com

Kerkvoogdij:
Wouter Schuurmans
Warstienserdyk 1a
9005 XM Wergea
Tel. 058-2896595
annschuurmans@hotmail.com

Kerkvoogdij:
Froukje Hoekstra
Oeble om wei 4
9004 XZ Warstiens
Tel. 058-2552036
E-mail: hoekstrajepma@gmail.com

Kerkvoogdij:

Dick de Ruiter

Greate Mar 7

9005 XJ Wergea

Tel. 058-2551381

E-mail: familie@deruiteragro.com

Voorzitter, penningmeester en administrateur van

het college van kerkrentmeesters:
Piet van der Velde
De Mieden 36
9003 MS Warten
Tel. 06-46172840
E-mail: pietengrietjevandervelde@gmail.com

Redactie kerkkrant en website:

Antsje de Boer-v/d Woude
E-mail: boerdejan@kpnmail.nl

Contactpersonen kerkgebouwen:

Kerk Warten:
Piet van der Velde
De Mieden 36,
9003 MS Warten.
Tel. 06-46172840
E-mail: pietengrietjevandervelde@gmail.com

Kerk Warstiens:
Hedzer Weijer
Buorren 6,
9004 XW Warstiens.
Tel. 06-38187604

Kerkgebouw “de Frissel Wergea”:
Wigle en Fokje Vriesinga
De Marren 31,
9005 NR Wergea.
Tel. 058-8448499  mobiel: 06-22794316
E-mail adres: wigle@impactpoeder.nl

Bankrelaties:

College van Kerk- rentmeesters:

Banknummer: NL68 INGB 0000 6406 45

t.n.v.: Kerkvoogdij Wartengahe te Warten


College van Diakenen:
Banknummer: NL40 RABO 0373 7396 56
t.n.v.: Diaconie Warten.


naar boven  ⬆


Geschiedenis
Wartengahe
Warten
Wergea
Warstiens

Kerkgebouwen
Warten
Wergea
Wergea Frissel
Warstiens

Archief
overige info

Hervormde Gemeente Wartengahe    Warten    Wergea    Warstiens