Hervormde Gemeente Wartengahe    Warten  Wergea  Warstiens
     
                                                 

ANBI-gegevens Hervormde Gemeente Wartengahe behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland.

A. Algemene gegevens


Naam ANBI:                                            Hervormde Gemeente Wartengahe te Wergea
Telefoonnummer:                                  n.v.t.
RSIN/Fiscaal nummer:                          002670239
Nummer Kamer van Koophandel:       76381315
Website adres:                                       www.wartengahe.nl
E-mail:                                                     herv. gem. wartengahe@gmail.com
Adres:                                                     Kerkbuurt 10
Postcode:                                                9005 PB
Plaats:                                                      Wergea
Postadres:                                               n.v.t.
Postcode:                                                n.v.t.
Plaats:                                                      n.v.t.


De Hervormede Gemeente Wartengahe te Wergea is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “. (ordinantie 1 artikel 1 lid 1 kerkorde).

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 1 van de kerkorde.

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiŽn, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.

De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Hervormde Gemeente Wartengahe te Wergea.


B. Samenstelling bestuur.

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 7 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.

Het College van kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor het beheer van de financiŽle middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden. De
 
kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening.
Het college bestaat uit tenminste drie leden. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art. 3).


C.  Doelstelling/visie.

Wie zijn we en waar staan we voor?

De gemeente Wartengahe een kleine, levendige gemeente bestaande uit de drie dorpen Warten, Wergea en Warstiens en verbonden aan de Protestantse Kerk in Nederland. De drie W’s van de verschillende dorpen zijn verwerkt in het logo.
Er is een open sfeer en een grote betrokkenheid..
Verbondenheid en dienstbaarheid zijn belangrijke aspecten in onze gemeente.
Er is een verbond met God en wij zijn als mens juist daarom verbonden met anderen, geloofsgenoten, maar ook medebewoners uit onze dorpen. Waar mogelijk participeren we als kerk in activiteiten in onze dorpen. We willen een gemeente zijn die naar buiten is gericht met open oor en oog voor wat er in de samenleving speelt. Tijdens de dienst is er aandacht voor de actualiteit, dit past bij ons.
Bij bijzondere diensten is het kerkkoor vaak van de partij en werkt mee aan de dienst. En ook zijn er geregeld gezinsdiensten met medewerking van een kinderkoor.
Bijzonder is ieder jaar de herdenkingsdienst waarbij de nabestaanden van alle dorpsgenoten die in het voorgaande jaar zijn overleden worden uit genodigd.
Er zij regelmatig gezamenlijke diensten met onze zustergemeente Reduzum-Idaard-Friens en ook diensten met andere kerken uit onze dorpen, veelal op initiatief van de plaatselijke Raad van Kerken.

De gemeente van Christus is er om te dienen, om gastvrij te zijn, ook dit proberen we als gemeente Wartengahe uit te dragen. Zo vinden er veel activiteiten plaats in ons kerkgebouw De Frissel, de zondagsschool, schrijfgroep Amnesty International en ook de beide koren en de Raad van Kerken hebben onze kerk als thuisbasis.


D.  Beleidsplan.

Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via deze link:
Beleidsplan Protestantse Kerk in Nederland

Op de website www.wartengahe.nl vindt u het beleidsplan 2019-2023 van onze gemeente.
 

E.  Beloningsbeleid.

De beloning van de predikant van onze gemeente is geregeld in de ‘Generale regeling rechtspositie predikanten’. De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers, kosters/beheerders, is geregeld in de ‘ Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’.

De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link:
Generale Regelingen Protestantse Kerk in Nederland


Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.


F.  Verslag Activiteiten.

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiŽle slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan.


G.  Voorgenomen bestedingen.

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuÔteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht onder H. is dit cijfermatig in beeld gebracht.


H.  Verkorte staat van baten en lasten met toelichting.

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.
De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.
 
Begroting College van kerkrentmeesters 2023
Toelichting

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten
voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via de Actie Kerkbalans gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.
Soms bezit de kerkelijke gemeente ook nog enig vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de gemeente nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente.
Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project.
Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikant en eventuele kerkelijk werkers en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten.
Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (salaris koster, eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk.
Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen.Klik op onderstaande linken voor de documenten.

► Beleidsplan Hervormde Gemeente Wartengahe 2019-2023

Toelichting Kerkvoogdij.

Begroting Kerkvoogdij Wartengahe 2023
► Begroting Kerkvoogdij Wartengahe 2022
► Begroting Kerkvoogdij Wartengahe 2021
► Begroting Kerkvoogdij Wartengahe 2020
Begroting Kerkvoogdij Wartengahe 2019
Begroting Kerkvoogdij Wartengahe 2018   

Jaarrekening Kerkvoogdij Wartengahe 2022
Jaarrekening Kerkvoogdij Wartengahe 2021
Jaarrekening Kerkvoogdij Wartengahe 2020
Jaarrekening Kerkvoogdij Wartengahe 2019
Jaarrekening Kerkvoogdij Wartengahe 2018
Jaarrekening Kerkvoogdij Wartengahe 2017
Jaarrekening Kerkvoogdij Wartengahe 2016
   Geschiedenis
Wartengahe
Warten
Wergea
Warstiens

Kerkgebouwen
Warten
Wergea
Wergea Frissel
Warstiens

Archief
overige info

Hervormde Gemeente Wartengahe    Warten    Wergea    Warstiens