Hervormde Gemeente Wartengahe    Warten  Wergea  Warstiens
     
                                               
Wartengahe fonds

Wartengahe fonds
Naar aanleiding van de restauratie van de kerktoren in Warten, waarbij de hervormde gemeente Wartengahe een beroep heeft gedaan op de maatschappelijke betrokkenheid van de samenleving heeft de kerkenraad van de Hervormde Gemeente besloten het Wartengahe fonds in te stellen. Dit fonds wil de onderlinge betrokkenheid en leefbaarheid in dorpen Warten, Warstiens en Wergea bevorderen. Het fonds ondersteunt projecten die een maatschappelijk karakter dragen zonder winstoogmerk. Projecten die veelal voortkomen uit ideeën van vrijwilligers en die alleen door hun inzet mogelijk zijn. Jaarlijks keert dit fonds € 1000,00 uit, afhankelijk van de ingediende en goedgekeurde plannen worddit bedrag naar rato verdeeld. Er wordt geen subsidie verleend wanneer de aanvragen vallen onder de reikwijdte of doelstelling van bestaande wetten of voorzieningen. Aanvragen kunnen worden ingediend tot en met november van het lopende jaar.
Om voor dit fonds in aanmerking te komen dient duidelijk aan te worden gegeven wat het maatschappelijke belang is voor de samenleving in minimaal één van de dorpen Warten, Warstiens of Wergea. Alleen verenigingen, organisaties en personen uit Warten, Warstiens of Wergea, kunnen aanvragen voor financiële ondersteuning indienen. Daarnaast moet de activiteit gericht zijn op de inwoners van de dorpen Warten, Warstiens of Wergea en moet de activiteit bijdragen aan het bevorderen van participatie en betrokkenheid. Bovendien wordt slechts subsidie verleend wanneer de activiteit niet uit eigen middelen kan worden gefinancierd.
 
Procedure bij aanvragen
De aanvraag kan worden ingediend bij het secretariaat van de kerkenraad. Het aanvraagformulier is te downloaden vanaf de website van de Hervormde Gemeente Wartengahe, www.wartengahe.nl of te verkrijgen bij één van de kerkenraadsleden.
In de decembervergadering van de kerkenraad wordt jaarlijks besloten welke aanvragen gehonoreerd worden. Jaarlijks in januari worden de betrokken instanties hierover geïnformeerd. Over de honorering op zich en de hoogte van de bijdrage kan niet gecommuniceerd worden.

Geschiedenis
Wartengahe
Warten
Wergea
Warstiens

Kerkgebouwen
Warten
Wergea
Wergea Frissel
Warstiens

Archief
overige info

Hervormde Gemeente Wartengahe    Warten    Wergea    Warstiens