Hervormde Gemeente Wartengahe    Warten  Wergea  Warstiens
     
                                                
grafvondsten Wergea

Opnieuw belangrijke vondsten in N.H.Kerk Warga

Het archeologisch onderzoek dat gedurende het voorjaar plaatsvond in de hervormde kerk heeft begin deze maand een onverwacht vervolg gekregen. Medewerkers van het Fries Museum konden tot hun verbazing een drietal bijna ongeschonden graven blootleggen waarvan de wanden opgebouwd waren uit tufstenen, een materiaal behorend bij het eerste Wargaster kerkje dat zo'n 800 jaar geleden gebouwd werd. Provinciaal archeoloog Gerrit Elzinga beschouwt dit als een bijzondere vondst omdat in Friesland tot op dat moment zulke grafkeldertjes alleen bekend waren uit opgravingen te Leeuwarden en op Terschelling.

De MOD's, vrijwilligers die de zware taak op zich genomen hadden om het achterste gedeelte van de kerkbodem zo'n 2,5 meter uit te graven, stuitten in de diepte plotseling op een aantal tufstenen. Sjoerd Spykstra, die namens de Twa Tuorren Kommisje de graafwerkzaamheden coördineerde bemerkte al snel dat er sprake was van gemetselde muurtjes die wel eens te maken konden hebben met de eerder gevonden middeleeuwse kerkplattegrond en hij waarschuwde vervolgens het Fries Museum.

 Vrijdagavond 28 oktober kwam er een gedenkwaardig moment toen archeoloog Gerrit Elzinga besloot, na overleg met de Rijksdienst Oudheidkundig Bodemonderzoek, het graafwerk voor een week stil te leggen, een maatregel die slechts zelden genomen wordt.

In de week daarop werden de "kisten" op deskundige wijze tevoorschijn gebracht en toen de kleivulling in de graven millimetergewijs verwijderd was bleken de bijbehorende skeletten nog grotendeels aanwezig te zijn. Ontroerend was het om te zien dat een moeder samen met haar zuigeling was begraven terwijl blijkbaar later nog één van haar kinderen aan de zijkant van het graf was bijgezet. Daarnaast hadden nog twee volwassenen een tufstenen graf gekregen.

Lick Visser van het Fries Museum besteedde een paar dagen aan het zorgvuldig opmeten en tekenen van de graven en daaropvolgende cmwcilgonff werden de tufstenen door leden van de Wurkgroep "Werregea âld & Wergea ny" één voor één in volgorde naar de kelder onder het podium verplaatst. Daar zullen ze later weer opgebouwd worden in de originele sarcofaagvorm temidden van de daar al aanwezige grote blauwe grafzerken. Dan zullen ook de dekselstenen die de sarcofagen oorspronkelijk bezaten en die tijdens een latere uitbreiding van het oudste kerkje vernield werden weer gereconstrueerd worden.

Voordat de skeletten naar Groningen werden verzonden, waar ze onderzocht zullen worden op doodsoorzaak en leefomstandigheden, bood de Wargaster tandarts Hans Scholtanus spontaan zijn diensten aan de hand van de gebitten bij de skeletten de leeftijd van overlijden vast te stellen. Toen werd iets duidelijk van het "familiedrama" waarover de Leeuwarder Courant sprak.

De moeder bleek iets ouder dan 30 jaar te zijn terwijl het kindje dat op haar buik meebegraven was de leeftijd had van een 0,5 jaar. Het kind dat later in het graf was bijgezet kan niet ouder geweest zjjn dan 1 jaar zodat de conclusie voor de hand ligt dat het een tweeling betrof waarvan er één een half jaar later overleden was.

De twee andere skeletten behoorden respectievelijk tot personen die op 18- en 20-jarige leeftijd de dood gevonden hadden. Zij waren waarschijnlijk familie van elkaar omdat in beide gebitten eenzelfde afwijking middels röntgenfoto's geconstateerd kon worden.

Na een week werkonderbreking gingen de MOD's er weer hard tegenaan om de kelder, waarin de toekomstige toiletten een plaats zullen krijgen, op diepte te brengen.

Aan al deze graafactiviteiten houdt Warga straks een prachtig ingericht gebouw over maar ook, en dat zullen veel mensen eveneens leuk vinden, wat meer kennis over het middeleeuwse dorpsverleden.

Warga, 17-11-1983

Haijte Haijtema,

lid Wurkgroep "Werregea ald Wergea nij", oprjochte op 26 maart 1982


Geschiedenis
Wartengahe
Warten
Wergea
Warstiens

Kerkgebouwen
Warten
Wergea
Wergea Frissel
Warstiens

Archief
overige info

Hervormde Gemeente Wartengahe    Warten    Wergea    Warstiens